Get Adobe Flash player

Laatste nieuws

Welkom Bij RKFC Lindenheuvel

C combinatie team wint Urmondia toernooi

Op het allereerste toernooi van de jeugd is ons C combinatieteam verder gegaan met waar de lindenheuvel jeugd vorig jaar was gebleven nl WINNEN !

Met een goede penaltie reeks werd er beslag gelegd op de 1e plaats 

Mannen en dame en heren leiders proficiat met deze puike prestatie !

Vol goede moed op naar de beker en competitie met onze jeugd

Laatst aangepast (zondag, 30 augustus 2015 10:55)

 

Notulen jaarvergadering 21 augustus 2015

Notulen algemene ledenvergadering vrijdag 21 augustus 2015

 

       1: Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (48 personen) van harte welkom.

Er wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan onze overleden leden Jan Kempkens en Piet Swillens. Frank memoreert nog eens de vele verdiensten die zij voor onze vereniging hebben gehad.

Evenals het vorige seizoen zijn we ook nu weer gestart met het AA Wagemans Nederlagentoernooi. Een woord van dank gaat uit naar onze beschermheer en sponsor van het toernooi, de heer Wagemans en de organisator van dit toernooi Luc Wishaupt. De vergadering onderstreept dit met een groot applaus.

 

2: Afmeldingen

Afgemeld zijn: Antoinet Beckers, Mil Franken, Mitch Geenen, Hans Geraets, John Henssen, Piet Hindriks, Sjaak Janssen, Wim Menten, Douwe van Nuil en Jo van Varik.

 

Aanwezig zijn:

Kevin Aspers, Dennie Beckers, Mohcine Bouy, Floyd Coonen, Herman Cremers, Pascal Diederen, Otto Ernst, Eric Eykelboom, Bilal Grad, Raf de Haan, Martin van Haandel, Maurice Hamstra, Peter Henssen, John Janssen, Rob Janssen, Keanu Jessen, Roy Jeuken, Jo van Kempen, Giovanni Kerstens, Rob de Krom, Paul Liska, Eric van Loo, Roger van Loo, Rob Menten, Wim Moelands, Tom Poussart, Frank Rovers, Jan Scholte, Randy Simons, Patrick Stamminger, Dean Stans, Devon Stans, Jack Stans, Ten Stans, Huub Stevens, Carlo Stolk, René Strijkers, Yorgos Tongos, Gino Vankan, Jordy Velders, Kevin Velders, Herman Vranken, Luc Wishaupt, Bert van Wijk, Ivo van Wijk, Lilian van Wijk en Chris Zinken.

 

3: Notulen jaarvergadering 2014

De notulen zijn ruim vóór de ledenvergadering gepubliceerd op de site. Tevens lagen diverse exemplaren vóór de vergadering in de kantine ter inzage.

Personen die niet in het bezit van een computer zijn, kunnen dit doorgeven aan de secretaris.   Zij kunnen desgevraagd een papieren versie ontvangen.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de samensteller, Jo van Kempen.

4: Jaarverslag secretaris en wedstrijdsecretaris 2014-2015

Ook deze verslagen zijn ruim vóór de ledenvergadering gepubliceerd op de site.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Met dank aan de samensteller Jo van Kempen.

 

5: Jaarverslag jeugd seizoen 2014-2015

Ook het jaarverslag van de jeugd is ruim vóór de ledenvergadering op de site geplaatst.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Met dank aan de samensteller, onze jeugdsecretaris Rob Menten.

 

6: Financieel jaarverslag

Voorafgaand aan het oplezen van de cijfertjes, geeft voorzitter Frank Rovers aan dat we een turbulent jaar achter de rug hebben. Zoals ook op andere plaatsen het geval is, heeft onze kantine te maken met een forse terugloop van de omzet. Dit heeft ons genoodzaakt om in de loop van het seizoen de vergoedingen van bijna alle vrijwilligers fors te verlagen. Frank vraagt, niet tevergeefs, om een groot applaus voor deze vrijwilligers, die desondanks met volle inzet actief zijn gebleven.

Frank benadrukt tevens nog eens het forse bedrag dat naar de KNVB gaat vanwege de gele en rode kaarten. Het is dus in ieders belang om onnodige kaarten zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Aan representatiekosten is een bedrag van ruim € 8.700 uitgegeven. Dit betreft voornamelijk zogenaamde weggeefproducten zoals koffie, bier en broodjes. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan de uitgegeven consumptiebonnen bij de afsluiting van het seizoen terwijl er maar heel weinig actieve spelers aanwezig waren.

Dit alles moet anders en er zal strikt gekeken worden naar wat kan en wat moet.

Positief springt de post contributie er uit. De opbrengst hiervan is dit jaar ruim € 4.000 hoger dan voorgaand jaar. Met de complimenten voor de penningmeester.

Voor degenen die geen machtiging hebben afgegeven geldt dat de jaarcontributie moet zijn betaald vóór 1 september. Bij het afgeven van een machtiging wordt de contributie in twee termijnen geïncasseerd, te weten op 25 augustus en 25 januari.

Tot slot deelt Frank nog mede dat de consumptieprijs op Happy Friday € 1,30 bedraagt en op alle overige activiteiten € 1,50.

Dan leest Frank het financieel jaarverslag voor en vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn.

Dat is niet het geval waarna dit agendapunt wordt afgesloten met een groot applaus voor Martin van Haandel en John Janssen.

 

7: Verslag kascontrolecommissie

De voorzitter geeft het woord aan Jan Scholte die samen met Ivo van Wijk bij onze penningmeester de kas heeft gecontroleerd.

Jan deelt mede dat de kascontrole heeft plaatsgevonden en dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Enig minpuntje, evenals vorig jaar was het ontbreken van koffie en vla. Ja, bezuinigen!

Met dank aan de heren van de kascontrolecommissie voor de door hen uitgevoerde controle.

 

8: Aftredende bestuursleden en samenstelling nieuw bestuur

Aftredend en herkiesbaar is Bert van Wijk. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, hoeft er niet gestemd te worden en is Bert herkozen..

Aan het einde van het afgelopen seizoen zijn Ten Stans en Jan Scholte als bestuurslid toegetreden.

Bert van Wijk heeft zich bereid verklaard de functie van vice-voorzitter op zich te nemen.

Rob Menten heeft in verband met zijn werk zijn functies bij de jeugd en als bestuurslid neergelegd. Wel blijft Rob actief als jeugdscheidsrechter.

Frank roept Wim Moelands en Rob Menten naar voren, bedankt hen voor alle werk wat zij als bestuurslid voor onze vereniging hebben gedaan en overhandigt hen een etens-bon. De vergadering beloont hen met een gul applaus.

Van de vrijwilligers die aan het einde van het seizoen zijn gestopt, is al op informele en besloten wijze afscheid genomen. Ook zij hebben allen een etens-bon ontvangen.

 

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Voorzitter:

Frank Rovers

Vicevoorzitter:

Bert van Wijk

Secretaris:

Jo van Kempen

2e secretaris:

Jo van Varik

Penningmeester:

Martin van Haandel

2e penningmeester:

John Janssen

Algemeen bestuurslid:

Ten Stans

Algemeen bestuurslid:

Jan Scholte

Jeugdvoorzitter:

Roy Jeuken

Jeugdsecretaris:

vacant

Jeugdcoördinator:

René Strijkers

 

 

PR- zaken

De pr-zaken (reclameborden, beamer, contracten en relatiebeheer) worden gedaan door Jo van Varik.

Frank en Piet Hindriks zullen zich bezig gaan houden met hoofd- en subsponsoring.

 

Voetbaltechnische Zaken:

Herman Vranken, Wim Moelands, Luc Wishaupt, Herman Cremers, trainers van het tweede- en derde elftal en René Strijkers (*) als jeugdcoördinator.

Piet Hindriks en Ben Pijpers zullen zich bezig houden met het leggen van contacten met eventuele nieuwe spelers en het bestuur adviseren indien er een nieuwe trainer (1e elftal) aangesteld dient te worden.

(*) zie rondvraag.

 

Verzorger:

Jack Stans

 

Terrein en materiaalverzorger:

Herman Cremers, eventueel met assistentie van Mil Franken.

 

Klussen- en onderhoudsgroep:

Jan Scholte, Sjaak Janssen en Wim Menten.

Anita Rietbergen poetswerk kantine.

Jan Scholte zal zich verder bezig houden met het sleutelbeheer. Tevens is Jan de contactpersoon met Matchpoint, waar we onlangs een lucratief zesjarig contract mee hebben afgesloten (zie ook punt 12).

 

Keukenbezetting:

Miranda en Roy Jeuken

 

Kantine en Barbezetting

Anita Rietbergen

Nel Hindriks (met name op de zondagmiddag bij thuiswedstrijden van het 1e elftal)

Voor de zondagen dat alleen het 2e elftal of het 3e elftal thuis speelt, zijn we op zoek naar iemand die de barbezetting doet.

 

Activiteitencommissie

Lilian van Wijk, Miranda Jeuken, mogelijk aangevuld met Ten Stans en Hetty Bommezijn.

 

Spaarkas:

Jan Scholte, Martin van Haandel, Sjaak Janssen en Wim Menten (allen onder voorbehoud).

Juiste namen zullen zo spoedig mogelijk op de site worden vermeld.

 

Frank dankt nogmaals alle vrijwilligers voor hun bijdrage en hoopt ook het komende seizoen op hun inzet.

 

9: Begroting nieuw seizoen

Frank leest, na enige vertraging, de begroting voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

 

10: Benoeming kascontrolecommissie

Ivo van Wijk en Antoinet Beckers vormen komend seizoen de kascontrolecommissie. Paul Liska meldt zich aan als reserve.

 

11: Benoeming elftal trainers & leiders senioren

Wim geeft een opsomming van de huidige trainers en leiders van de seniorenteams.

1e elftal: Trainer Herman Vranken

Leider: Wim Moelands                  

Grensrechter: Herman Cremers                 

Verzorger: Jack Stans.

2e elftal: Trainer: Otto Ernst

Leiders: Pascal Dieteren en Paul Liska

Grensrechter: vacature.

 

3e elftal: Trainer: Leo en Kevin Aspers

Leider: Michel Swaen

Grensrechter: Stephan Bognar

 

Veteranen:

Leider: Wim Moelands

Grensrechter: Marcel de Ronde

 

A1: Richard v/d Heuvel, Martin van Haandel, F.Karraz

B1: Dean Stans, Andrew Pfeiffer, Raf de Haan

B2: Henk Coenen, Marlies Coenen, K. Coenen, Ton Zeelen

 

C1: Ron Hurkens, Jo Hondong

C2: S. Janssen

D1: Fouad Harrad, Roy v/d Heuvel

D2: F. Verspaget, D. Smeets, B. Vandeboorn

E1: Patrick Henssen, W.Mahwin

E2: Rob Kleine

E3: vacature

F1: Petra Ariëns-Ruyters

F2: vacature

MF: vacature

 

Frank doet een dringend beroep op spelende seniorleden om ook de jeugd de helpende hand toe te steken. Er is een schrijnend tekort aan jeugdleiders en jeugdtrainers. Het is eigenlijk een schande dat een zo’n grote vereniging geen jeugdleiders/trainers kan vinden.

 

12: Bestuursmededelingen

 

Fusiebesprekingen

Frank geeft nog een uitvoerige uiteenzetting over het stranden van de fusiebesprekingen met Heidebloem. Ondanks bemiddeling door wethouder Ruud Guyt is de fusie definitief gestrand omdat Harry Bovy een weinig vleiende brief naar wethouder Ruud Guyt heeft geschreven en waarin hij te kennen gaf dat Heidebloem zich binnen afzienbare tijd zou opheffen. Verder speelde mee dat hun voorzitter weigerde afstand te nemen van die brief.

 

Contract Matchpoint

Onze vereniging heeft een zesjarig contract afgesloten met Matchpoint en Hummel. Het is een lucratief contract voor onze vereniging. Naast 25% korting op sportartikelen bij Matchpoint (ook voor leden!) kunnen we ook jaarlijks voor een aanzienlijk bedrag aan sportartikelen kopen van Hummel. Daarnaast krijgen we aan het einde van elk seizoen van Hummel nog een percentage van de totale aankopen.

Jan Scholte zal fungeren als contactpersoon tussen onze vereniging en Matchpoint.

 

Sponsoren

Sponsoren zijn onontbeerlijk voor een vereniging. We zijn dan ook blij dat we Patrick Stamminger van En Leven bereid hebben gevonden om onze vereniging financieel te ondersteunen.

 

Sleutelbeheer

Het sleutelbeheer wordt voortaan gedaan door Jan Scholte. Iedereen die sleutels in zijn of haar bezit heeft dient dit door te geven aan Jan Scholte. Vervolgens zal gekeken worden welke sleutels iemand nodig heeft om zijn functie naar behoren uit te oefenen.

 

Toegang bestuurskamer

Het is met name in de weekenden open huis in de bestuurskamer. Onder het genot van een kop koffie zijn velen aanwezig om zich voor te bereiden op de dingen die komen gaan. Dit is niet de bedoeling. Voor een lekkere (betaalde) kop koffie kan men in de keuken terecht. De bestuurskamer is alleen bestemd voor bestuursleden, leiders en trainers en aanvoerders die daar verplichtingen hebben.

 

13: Prestatiebeker

Frank vraagt een applaus voor Otto Ernst, die naast het trainerschap, veel organiseert om de sfeer in het elftal en de vereniging te verbeteren.

Toch krijgt hij (nog) niet de prestatieprijs. Evenmin de klussengroep, die wel apart bedankt wordt voor hun geweldige positieve bijdrage.

De prestatiebeker is bedoeld voor die vrijwilliger(s) die zich over een ruim tijdperk belangeloos voor de vereniging hebben ingezet en dat mogelijk nog steeds doen m.u.v. bestuursleden. Dit jaar hebben we gemeend iemand in het zonnetje te moeten zetten die zich als rasechte vrijwilliger al jaren voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. Ze is hier niet vaak en als ze er is dan is haar verblijf van korte duur, maar ze is er en ze doet haar werk in weer en wind en vol overgave. Haar inzet is ieder jaar goed voor een bedrag rond de €1200,- Geen hoofdsponsorachtige getallen, maar alle kleine beetjes helpen en dat siert haar.

Afgelopen jaar ontviel haar haar maatje Jan Kempkens, maar ze had hem beloofd haar werkzaamheden voort te zetten als Jan er niet meer zou zijn. Dat was wel even wennen voor haar, maar gelukkig heeft ze de draad weer opgepakt en verkoopt ze iedere thuiswedstrijd vol overgave de lootjes voor de levensmiddelentas. Als Dagelijks Bestuur zijn we dan ook van mening dat de prestatiebeker dit jaar volkomen terecht gaat naar Greetje Geurts. Ze mag met partner lekker gaan dineren bij een van onze sponsorrestaurants de Hafenstube of Grieks restaurant Kreta.

 

14: Rondvraag

Van de rondvraag maakt alleen Wim Moelands gebruik.

Wim merkt op dat een van de belangrijkste personen niet is genoemd als het gaat om voetbaltechnische zaken, namelijk René Strijkers.

Frank is het daar mee eens en verontschuldigt zich hier voor.

 

15: Afsluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng en wenst alle actieve leden veel sportief succes voor het lopende seizoen. Rest hem om alle aanwezige leden een consumptie aan te bieden namens de vereniging.

 

Geleen, 23 augustus 2015.

Jo van Kempen

Laatst aangepast (dinsdag, 25 augustus 2015 09:31)

 

bekerwedstrijden jeugd

Voor het programma van de bekerwedstrijden van de jeugd kijk onder het kopje

programma en dan junioren.

 

Denk aan het inleveren van je pasfoto je , mag anders niet deelnemen aan wedstrijden

Check nogmaals!!!! of je naam hier onder op de site erbij staat en lever je pasfoto in bij roy jeuken

Laatst aangepast (vrijdag, 28 augustus 2015 07:55)

 

Olympia '18 winnaar A.A. Wagemans Nederlagentoernooi

Olympia '18 is winnaar geworden van het A.A. Wagemans Nederlagentoernooi 2015, dankzij een 0-5 overwinning afgelopen zondag. VV Sittard slaagde er vanavond, ondanks een 0-3 zege, niet meer in om Olympia van de 1e plek te verdringen. Jong Fortuna Sittard werd 2e (1-5) en VV Sittard legde beslag op de 3e plek.

Wij feliciteren alle prijswinnaars.

De overige 2 wedstrijden tegen FC RIA en FC Geleen Zuid werden door Lindenheuvel gewonnen met respectievelijk 2-1 en 2-0.

---

A.A. Wagemans Import & Export

Laatst aangepast (dinsdag, 18 augustus 2015 22:22)

 

Voetbalregionaal.nl

Actueel regionieuws, interviews, wedstrijdverslagen en live scores. Nu met een interview met onze hoofdtrainer Herman Vranken. Voetbalregionaal.nl is onderdeel van Spottkick (www.spottkick.com), een nieuw social media platform voor voetballiefhebbers. Kijk voor meer informatie op de posters in onze kantine of neem een flyer mee.

Laatst aangepast (zondag, 09 augustus 2015 16:46)

 

Glas

Helaas moeten we constateren dat de laatste tijd enkele onverlaten hun bierglazen mee naar buiten nemen en de glazen achterlaten op het B-veld. Of nog erger, moedwillig stuk gooien op het tegelpad naast het veld. Met alle risico's van dien. De glasscherven vormen niet alleen een gevaar voor spelende kinderen maar ook voor spelers op het veld. Voor iedereen geldt: geen glas mee naar buiten aan de kant van het B-veld! Dit is trouwens tijdens voetbalwedstrijden ook verboden aan de zijde van het A-veld. Aan personen die toch hun drank in glas mee naar buiten nemen zal geen drank meer verkocht worden. Personen die moedwillig hun glas stuk gooien op de grond, zullen streng aangepakt worden en krijgen een kantineverbod en zonodig wordt hen de toegang tot het sportpark ontzegd!

Laatst aangepast (dinsdag, 04 augustus 2015 09:33)

 

Contributie

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en dus meldt zich ook weer de penningmeester. Hebt u een machtiging afgegeven, dan wordt de contributie in twee termijnen afgeschreven. De eerste incasso is op 25 augustus, de tweede incasso is op 25 januari 2016. Hebt u geen machtiging afgegeven, dan dient de contributie voor het gehele seizoen vóór 1 september te zijn overgemaakt op rekening NL79RABO0130507768. Wilt u alsnog een machtiging afgeven, dan kunt u contact opnemen met Martin van Haandel of Jo van Kempen. Spelers die op 1 september hun contributie niet hebben voldaan, zullen niet mogen deelnemen aan trainingen en / of wedstrijden tot dat de verschuldigde contributie wel is betaald.

Laatst aangepast (zondag, 09 augustus 2015 16:04)

 

AA Wagemans Nederlagentoernooi

Binnenkort start het AA Wagemans Nederlagentoernooi 2015. Dit jaar alweer de 5e editie en daarmee is het 1e lustrum een feit. Met dank natuurlijk aan onze beschermheer, de heer Wagemans.

Ook dit jaar weer een mooi deelnemersveld, te weten: Jong Fortuna Sittard, FC RIA, FC Geleen Zuid, Olympia '18 Boxmeer en last but not least VV Sittard. Indien VV Sittard deze editie mocht winnen, dan is dat voor de 3e keer en legt het team van Arno Coenen naast de geldprijs definitief beslag op de wisselbeker. De andere teams is er natuurlijk alles aan gelegen om dat te verhinderen.

Programma:

Dinsdag 4 augustus: RKFC Lindenheuvel - Jong Fortuna Sittard (1-5)

Zaterdag 8 augustus: RKFC Lindenheuvel - FC RIA (2-1)

Dinsdag 11 augustus: RKFC Lindenheuvel - FC Geleen Zuid (2-0)

Zondag 16 augustus: RKFC Lindenheuvel -  Olympia '18 (14.30)

Dinsdag 18 augustus: RKFC Lindenheuvel - VV Sittard (19.15)

AA Wagemans Import & Export

Laatst aangepast (dinsdag, 11 augustus 2015 23:00)

 

Programma Voorbereiding Senioren

Het concept-voorbereidingsprogramma van de senioren voor het nieuwe seizoen is terug te vinden onder het kopje: "programma --> weekendprogramma".

Laatst aangepast (donderdag, 04 juni 2015 08:38)

 

Vacaturebank. ( onder het kopje vereniging)

Onze vereniging is naarstig op zoek naar vrijwilligers die onze vereniging willen helpen. Zo zoeken we nog naar hulp voor in de keuken, hulp voor in de kantine, een grensrechter voor het 2e elftal en mensen die de jeugdafdeling de helpende hand willen toesteken, onder andere door wacht te draaien op een zaterdag of een doordeweekse trainingsavond. Jeugdleiders en grensrechters voor de jeugdteams zijn ook van harte welkom. Voor inlichtingen over het wacht draaien en de functies jeugdleiders/grensrechters kan men contact opnemen met Roy Jeuken of Rob Menten. Voor de overige functies kan men contact opnemen met een van de bestuursleden.

Gelukkig hebben we wel al een vervanger gevonden voor Mil Franken. Herman Cremers, onze clubscheidsrechter en grensrechter van het 1e elftal heeft zich bereid verklaard de taken van Mil over te nemen. Mil heeft al aangegeven om Herman in te werken, waarvoor natuurlijk onze dank. We bedanken ook Herman en wensen hem veel succes  en plezier bij zijn werkzaamheden. Herman helpen mag natuurlijk altijd!

Wij zullen zo spoedig mogelijk de vacatures beschrijven.

Deze kunt u dan vinden onder het kopje vereniging boven aan de pagina. !!!

Laatst aangepast (dinsdag, 26 mei 2015 11:36)

 

Pasfoto inleveren voor (nieuwe) spelerspas

De volgende spelers / speelsters dienen zo spoedig mogelijk een pasfoto in te leveren bij :

Roy Jeuken

Rozenlaan 45

Dit in verband met een aan te vragen (nieuwe) spelerspas

A.Grad,  19-01-2000

Y.Badrani,  11-11-1999

S.Aitoufkirsaid, 19-08-1999

Devanja  Grootens   02-02-2004

S.P.R.  Cloudt   25-06-1998

J.  Chemjong  28-05-2000

D. Karstenberg   03-11-2000

Tyrone Siahaya   12-03-1999

J. Kluitenberg   08-04-2000

Jamiroquai Parinussa   20-09-1999

De pasfoto kan in een gesloten envelop met je naam en geboortedatum in de brievenbus worden gedaan.

Lever op tijd in anders is het geen pasje geen voetballen!!

Gr Roy

 

De volgende seniorenspelers moeten eveneens een pasfoto inleveren. Zij kunnen dat doen bij Jo van Kempen.

M. Jansen, 18-09-1978

K. Jessen, 19-09-1995

R. de Krom, 14-06-1987

M. Plummen, 28-12-1994

D. Stans, 13-05-1994

J. Velders, 16-04-1996

L. Hendriks, 25-05-1995

M. van Rens, 19-06-1996

F. Sanders, 13-12-1995

Laatst aangepast (vrijdag, 28 augustus 2015 07:53)

 

Rookverbod

In het verleden zijn er regelmatig opmerkingen gemaakt over het handhaven van het rookverbod in de kantine. Voor de mensen die dit maar moeilijk kunnen accepteren het volgende nieuws. De vereniging Heidebloem is het afgelopen weekend beboet omdat het roken wel (oogluikend) hebben toegestaan. Resultaat is een boete van € 750. Geen waarschuwing vooraf maar gelijk een geldboete. Hopelijk krijgen we als bestuur nu meer begrip voor de harde lijn die we hebben uitgezet en handhaven.

Laatst aangepast (woensdag, 15 april 2015 21:19)

 

Vriendenloterij

Door mee te spelen met de Vriendenloterij, kunt u onze vereniging steunen. Van ieder verkocht lot gaat namelijk de helft van de lotprijs naar onze vereniging. En dat iedere trekking. Een lot kost € 12,50 (vanaf januari 2015 € 13,00) en er zijn 14 trekkingen per jaar. Uw mobiele nummer is uw lotnummer maar mocht u geen mobiele telefoon bezitten, dan kunt u toch meespelen. De Vriendenloterij maakt dan voor u een speciaal lot aan. Mocht u, om welke reden dan ook, niet langer willen meespelen, dan is opzeggen heel gemakkelijk. Dat kan door eenvoudig telefoontje en er is geen opzegtermijn. Ook als u al meespeelt met de Vriendenloterij en geen of een ander goed doel heeft aangewezen, kunt u meespelen voor onze vereniging. U moet dan even contact opnemen met de Vriendenloterij en zij registreren dan onze vereniging als goede doel.

Mensen die alsnog willen deelnemen: klik HIER voor het deelnameformulier. U hoeft geen lid te zijn van RKFC Lindenheuvel om mee te spelen. U kunt ook klikken op de banner rechts op de site.

Op dit moment spelen 30 loten met onze vereniging als goede doel. Zij leveren onze vereniging iedere maand € 195 op. En voor de deelnemers natuurlijk een grote kans op een prijs.

Laatst aangepast (zaterdag, 21 maart 2015 12:31)

 

activiteiten

Kijk voor al onze activiteiten onder het kopje rechtsboven Activiteiten en dan onder Activiteiten kalender.

Het hele schema voor het seizoen 2014/2015 staat online !!!!!!

Vriendelijk uitnodigend de activiteiten commissie .

Laatst aangepast (dinsdag, 21 oktober 2014 17:00)

 

Parkeerverbod ingang sportpark!

Het is al regelmatig aangehaald: parkeren voor de ingang van het sportpark is ten strengste verboden! 

Zondag 5 oktober is weer eens gebleken waarom dat zo is: tijdens de thuiswedstrijd van het 3e elftal tegen Caesar/Vos liep een speler van Caesar/Vos een zware knieblessure op, waardoor (helaas) de ambulance eraan te pas moest komen.

Alvorens de ambulance het speelveld kon bereiken moesten er eerst (weer) een aantal auto's verplaatst worden. Wij doen nogmaals een dringend beroep op eenieder om de ingang voor het sportpark vrij te laten!

De betreffende speler van Caesar/Vos wensen wij een spoedig herstel toe!

Laatst aangepast (zondag, 05 oktober 2014 22:01)

 

Livescore 1e elftal

Tussenstand 1e elftal live volgen? klik HIER

Tevens zijn via deze link programma, uitslagen en stand in de 4e klasse C te raadplegen.

Laatst aangepast (vrijdag, 03 april 2015 10:26)

 

Supportersclub

We willen alle leden en supporters er op attent maken dat de supportersclub wederom met een actie is gestart. U kunt door middel van het betalen van € 5 uw naam op een daarvoor bestemd bord laten plaatsen. U steunt daarmee onze jeugdafdeling want de opbrengst zal besteed worden voor de aankoop van nieuwe ballen voor de jeugdteams. Wilt u ook steunen, en dat doet natuurlijk iedereen, meldt u dan snel aan bij een der bestuursleden van de supportersclub en laten we met z'n allen zorgen dat het bord snel te klein is.

Laatst aangepast (zaterdag, 13 september 2014 01:55)

 

Dringend mensen gezocht voor de wacht op zaterdag

Wie o wie kan de jeugd helpen?

We zoeken nog mensen voor de wacht op  de zaterdag(of een gedeelte van de zaterdag) het betreft de volgende "werkzaamheden" :

Het openen van het sportpark.

De tegenstander ontvangen en de drank neerzetten in de rust van de wedstrijden.

Koffie zetten in de bestuurskamer.

Kortom zoveel werk is het niet maar er moet wel iemand aanwezig zijn

Dit zijn enkele uurtjes werk waardoor onze jeugd geholpen is en hun wedstrijden kan blijven spelen!

Tevens zoeken we  een begeleider voor de a jeugd.

Voor vragen of aanmelden dat kan bij roy jeuken ( ook voor andere dingen voor de jeugd!!!!!)

HELP ONZE JEUGD EN MELDT JE AAN!!!!!

Laatst aangepast (donderdag, 18 september 2014 07:34)

 

Sponsors

 • &leven 2011.png
 • Bosmi.png
 • Stans Hairstyling 2010.png
 • Likabo.png
 • Jumbo LH.jpg
 • Jupiler Logo.gif
 • Druk & Print Service 2015.jpg
 • Volkshoes.png
 • MPD2011.png
 • Piet Hindriks.jpg
 • norman.gif
 • cafe de paesjsjtal 2011.png
 • frankroversadvies_logo 2011kopie_bewerkt-2.png

Hoofdsponsor

Banner

Wie is online

We hebben 7 gasten online